Aquesta web no té cap afany de lucre, ja que està concebuda com un espai d'accés lliure i gratuït on es difonen les idees, les inquietuds i les obres d'un artista.

Al mateix temps, el lloguer d'un domini i d'un servidor privat a internet, alhora que garanteix una major autonomia i llibertat creativa, també comporta uns costos econòmics que se sumen a les despeses originades en la producció de les fotografies i els videos que s'hi mostren i que són totalment finançats amb fons propis.

Per aquest motiu, us agraeixo la vostra col·laboració econòmica en el manteniment d'aquesta web, assegurant el degut anonimat i la privacitat de les vostres dades.