LOOKING

28,5 X 36 cm
71 fotos
Text: Català/Español/English

The book

 

 

 

 


- In English below - 

La idea central d'aquest llibre és la de retratar nus en contextos i situacions de la vida diària. Són escenes que es donen en entorns i espais on el fet d'estar despullat i veure persones nues és freqüent i lògic, com als vestidors d'un gimnàs, a les platges nudistes, a les àrees de cruising gai, a les saunes o a casa. En aquests escenaris el nu és inevitable i és fàcil que de forma més o menys conscient capti l'atenció de la gent, tant si les mirades són voluntàries com si són casuals. És lògic pensar que darrere la manera com una persona mira hi haurà unes intencions, i és evident que la seva vista es fixa sobre quelcom que l'ha sobtat o li ha semblat interessant.  Són simples mirades que la gent es dirigeix entre sí i que en el fons amaguen una història, per petita que sigui. El llibre mostra un conjunt de fotografies que encara no han estat publicades, agrupades en tres punts de vista: quan l'home es mira a si mateix, quan els homes miren altres homes i quan és la dona la que mira l'home.

The main idea of this book is to photograph nudes in everyday life contexts and situations . That is, I wanted to work with the scenes in environments and areas where being naked and seeing naked people is a frequent and plausible situation, like the changing rooms in a gym, nudist beaches, the gay cruising areas, saunas or at home. In these scenarios nudity is unavoidable and it easily attracts people's attention in a more or less conscious way, whether the glimpses of it are deliberate or by chance. It is reasonable to think that depending on the way people look there will be an intention and it is evident that their sight focuses on something surprising or interesting for them. They are anecdotes of daily life, simple views people give each other and which deep down hide a story, no matter how small it is.  The book shows a series which have not yet been published, grouped in three points of view: when the man looks at himself, when men look at other men and when it is a woman who looks at a man.

© Eloi Biosca - www.nus.cat