This website is not-for-profit, given that it is conceived as a free space for the dissemination of the ideas and works of an artist. At the same time, renting a domain and a private server on the internet, while it guarantees greater autonomy and creative freedom, also entails economic costs that add on to the expenses originating in the production of the photos and videos that are on display and that are totally financed out of pocket. For this reason, I welcome any financial contributions for the maintenance of this website, and can assure the anonymity and privacy of your data.

Aquesta web no té cap afany de lucre, ja que està concebuda com un espai d'accés lliure i gratuït on es difonen les idees, les inquietuds i les obres d'un artista. Al mateix temps, el lloguer d'un domini i d'un servidor privat a internet, alhora que garanteix una major autonomia i llibertat creativa, també comporta uns costos econòmics que se sumen a les despeses originades en la producció de les fotografies i els videos que s'hi mostren i que són totalment finançats amb fons propis. Per aquest motiu, us agraeixo la vostra col·laboració econòmica en el manteniment d'aquesta web, assegurant el degut anonimat i la privacitat de les vostres dades.